12 lutego 2020

Ponad 668 mln zł na rozwój – świętokrzyskie rośnie dzięki funduszom europejskim

Na przestrzeni ostatnich sześciu lat w województwie świętokrzyskim powstało kilka kluczowych inwestycji, do których zalicza się długo wyczekiwana przez mieszkańców modernizacja kieleckiego dworca autobusowego. Dzięki środkom z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 do tego województwa trafiło 561,7 mln zł, z czego 85 proc. zostało przeznaczone na infrastrukturę drogową i transportową. Udało się m.in. zakupić 25 autobusów o napędzie hybrydowym, zamontować 30 elektronicznych tablic informacyjnych oraz rozbudować drogę 764 wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce. Natomiast z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na aktywność badawczo-rozwojową do województwa trafiło 106,6 mln zł.

  Województwo świętokrzyskie jest jednym z beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW). W ostatniej perspektywie obejmującej lata 2014-2020 na modernizację i rozwój infrastruktury drogowej oraz transportowej przeznaczyliśmy w tym regionie ponad 474 mln zł, a na wsparcie biznesu 87,5 mln zł – mówi Mikołaj Różycki, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach programu Polska Wschodnia modernizowany jest charakterystyczny dworzec autobusowy przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach. Będący wizytówką miasta kielecki „spodek” będzie tworzyć nowoczesne Centrum Komunikacyjne wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów. Koszt gruntownej przebudowy dworca wyniesie ok. 68,7 mln zł, z czego aż 85 proc. nakładów pokryją fundusze Unii Europejskiej. Prace powinny zakończyć się w czerwcu br., natomiast do użytku mieszkańców dworzec zostanie oddany najprawdopodobniej w sierpniu.

Działania związane z rozwojem komunikacji publicznej w Kielcach objęły również wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz z budową niezbędnej infrastruktury. Zostały zakupione i zamontowane automaty do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej, wewnętrzne koralikowe tablice LCD, a także urządzenia systemu zapowiedzi głosowych w autobusach. Rozbudowano również kilka dróg gminnych oraz zbudowano dwie pętle autobusowe. Mieszkańcy Kielc mogą także korzystać z 25 autobusów o napędzie hybrydowym oraz 30 elektronicznych tablic informacyjnych.

Skomunikowanie Kielc z siecią dróg krajowych

Dzięki środkom unijnym możliwa była rozbudowa drogi wojewódzkiej 761 na odcinku: Piekoszów – węzeł Jaworznia (S7), budowa nowego przebiegu drogi 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków, budowa północnej obwodnicy Chmielnika, rozbudowa drogi wojewódzkiej 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny, jak również rozbudowa drogi 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce.

Inwestycje te pozwoliły poprawić wewnętrzną dostępność komunikacyjną Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz połączeń transportowych z głównymi szlakami transportowymi o znaczeniu krajowym i ponadnarodowym. Ulepszono również połączenia komunikacyjne Kielc z terenami podmiejskimi i gminami ościennymi (Daleszyce, Morawica), które zyskały sprawniejsze i bezpieczniejsze bezpośrednie połączenie z KOF.

Dzięki POPW w bieżącej perspektywie unijnej udało się zrealizować szereg inwestycji dotyczących rozwinięcia infrastruktury drogowej oraz komunikacji publicznej Kielc oraz Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego – przekonuje Mikołaj Różycki. – Bez infrastruktury ciężko o rozwój, poprawę jakości życia czy łatwiejszy dostęp do usług publicznych. Zdecydowanie trudniej prowadzić też działalność gospodarczą. Cieszymy się, że PARP może wspierać rozwój również regionu świętokrzyskiego, towarzyszyć samorządom i przedsiębiorcom w ich wysiłkach. To także cegiełka do realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Premiera Mateusza Morawieckiego. Wszystko dlatego aby przedsiębiorcy mogli rozwijać swoją działalność, zwiększać zatrudnienie i wspierać rozwój swoich społeczności – dodaje.

Środki z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) przeznaczone są również na rozwój start-upów, a także na wsparcie firm, które chcą budować swoją przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych, wzornictwa czy tworzenie produktów sieciowych. Dzięki środkom z POPW możliwe są także inwestycje dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu oraz rozwój połączeń drogowych.

Beneficjentami są również przedsiębiorcy, zarówno mali, jak i średni. Środki były przeznaczone m.in. na internacjonalizację. Szansę tę wykorzystała Fabryka Maszyn Pakujących PABLO, która promowała swoją ofertę w USA, Kanadzie oraz Niemczech. Z kolei kilka firm otrzymało dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową. Beneficjentami w tym obszarze były, m.in. EGM i Jagdor. 

Program Operacyjny Polska Wschodnia – informacje o programie

POPW wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w makroregionie Polska Wschodnia obejmującym województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia jako Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna za realizację działań w ramach osi priorytetowych: I (Przedsiębiorcza Polska Wschodnia) i II (Nowoczesna infrastruktura transportowa). Więcej: https://popw.parp.gov.pl/

Opublikowano: 12.02.2020 09:57
Poprawiono: 12.02.2020 13:36
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: